Financování sponzoring


 Poptávka

      Naše občanské sdružení O.S. KVH Muzeum československé armády je neziskovou organizací, které existuje pouze z členských příspěvkù a darù. Proto přivítáme jakoukoliv formu sponzoringu. Protože naše činnost poměrně široký běr, uvedeme zde to, co nejčastěji potřebujeme. Spektrum forem pomoci mùže být pochopitelně ještě větší.

      Lidi
      Lidi schopné udělat něco pro věc a zadarmo řadíme na první místo dùležitosti. Bez dobrovolníkù není činnost neziskové organizace vùbec myslitelná. Uznáváme, že pracovat zadarmo není v dnešní době příliš populární, nicméně i náš případ dokazuje, že takoví lidé ještě nevymřeli. Uplatní se zde snad každý, zejména odborně zdatní jedinci.

      Peníze
      Za peníze lze dnes pořídit skoro všechno. Z vlastní zkušenosti víme, že tímto zpùsobem jsme se v minulosti k žádným větším penězùm nedostali. Sponzorovat muzeum vojenské historie není rovněž v dnešní době lákavé. čest výjimkám, a proto zde uvedeme číslo našeho bankovního konta.
244514972/0300


      Historický materiál
      Vojenskou techniku, nákup historických vozidel, uniforem a výstrojních součástek v neposlední řadě i civilního oblečení je vždy souboj s časem a penězi. Při renovaci historických předmětù je třeba nefunkční části renovovat nebo nahradit replikami.

      Náhradní díly
      Udržet v provozu na kolech historické veterány bývá čím dál obtížnější, klíčové jsou pro s díly k technice (PRAGA RND, BMW R72, BMW R75, Dněpr M72 a Dněpr K750). Naše sbírka historických relikvií se rozrùstá i o velocipedy. Uplatnění najdou i nejrùznější vyřazené vozíky nebo nejrùznější zbytky a přebytky, ze kterých mùže časem vzniknout nový exponát.

      Za kolik
      Je přirozené, že za služby a věci se platí. V řadě případù se však jedná o peníze těžko ohodnotitelné předměty a to pak záleží na dohodě obou stran. Nebudeme zastírat, že darované poptávané předměty nám udělají největší radost.

      Pokud nám chcete pomoci ve výše uvedených položkách nebo i jiným zpùsobem, nejprve s raději kontaktuje. Děkujeme.